Od prvoga lipnja Bjelovarčani će sav otpad koji ne mogu zbrinuti putem redovitog odvoza moći dovesti u novo reciklažno dvorište koje je izgrađeno na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru. Razna ulja, građevinski materijal, granje, kemikalije i sličan otpad koji se ne može nazvati kaisčnim komunalni otpadom građani će sigurno zbrinjavati dovozom u reciklažno dvorište , i pri tome ne moraju čekati na redovite godišnje odovoze glomaznog otpada.

-Investicija je vrijedna dva milijuna kuna od čega je osamdeset posto osigurao Fond za zaštitu okoliša, a po dvadeset posto Komunalac i Grad Bjelovar. Reciklažno će dvorište raditi svaki dan od 7 do 18 sati, te subotom od 8 do 13 sati i građani će sa idućim računom za komunalne usluge dobiti i letak sa podrobnim informacijama o svemu što trebaju znati o reciklažnom dvorištu . Treba napomenuti da se otpad može dovesti bez ikakve naknade i očekujemo da više neće završavati tamo gdje mu nije mjesto i zagađivati okoliš – kaže direktor Komunalca Ivan Ivančić.

Još jedna lokacija

Izgradnja reciklažnog dvorišta je obaveza svih jedinica lokalne samouprave koje moraju voditi računa o dobrom gospodarenju otpadom. Za Grad Bjelovar to znači da će ulaganja u reciklažna dvorišta biti i dalje.

-Sa obzirom na broj stanovnika Grad Bjelovar mora izgraditi dva reciklažna dvorišta kako bi se pokrile sve potrebe. Za sada još tražimo lokaciju za drugo dvorište, no izgledno je da će to biti na odlagalištu otpada Doline. I u tom slučaju ćemo tražiti sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša- kaže gradonačelnik Antun Korušec.

Otvorenje reciklažnog dvorišta, osim što bi trebalo smanjiti broj divljih odlgališta i količina otpada bačenih u okoliš, moglo bi imati pozitivnog utjecaja i na odlagalšite Doline, odnosno produžiti mu vijek trajanja.

-Kada su Doline otvorene 1998. računali smo da će trajati 25 godina, no nedavno smo proširili prostor za odlaganje za jedan hektar, a sigurno će pomoći i količine koje će se dovoziti u reciklažna dvorišta. Stoga u ovom trenutku računamo da će Doline služiti svrsi još 15 godina što znači da se očekivani vijek trajanja produžio – istaknuo je gradonačelnik Korušec.

Bez pretjerivanja u količinama

U reciklažno dvorište se može dovoziti i papir, staklo i pet ambalaža, sve što se već zbrinjava na eko otocima , ali pri tome postoje ograničenja koliko pojedina osoba može dovesti otpada.

-Primjerice, što se tiče drvne masee ili granja po jednoj osobi je to kubik mase, dok je za građevinski otpad to 200 kilograma. Uvijek ima popravaka po kućama pa se pločice, šuta ili crijepovi mogu ovako zbrinuti. Pozivamo građan da prije dovoza otpad malo sortiraju, najbolje u vreće i na taj način olakšaju preuzimanje svih količina. U reciklažnom dvorištu će uvijek biti djelatnik koji će im u tome pomagati- kaže Stipe Crnković, član Uprave Komunalca i dodaje kako nema bojazni od zagušenja u 900 kvadrata velikom dvorištu jer će ovlaštene tvrtke s kojima su potpisani ugovori odvoziti otpad čim se kontejneri približe punom kapacitetu.

Reciklažno dvorište je namijenjeno građanima Bjelovara, no kako kažu u Komunalcu neće odbiti nekoga iz susjednog mjesta tko donese neke manje količinee papira ili slično.No, u prvom redu je to mjesto gdje građani mogu dovoziti otpad.

-Da ne bi bilo u zabune tvrtke i obrti ne mogu ovdje dovoziti otpad jer one to imaju drugačije zakonski riješeno i primjerice automehaničari ovdje neće moći dovoziti velike količine rabljenih motornih ulja. Stoga i postoje određena ograničenja u količinama otpada koja pojedinac može dovesti – napominje Josip Heged član Uprave Komunalca.