Pod povećalom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa nedavno se našao zamjenik gradonačelnika Daruvara, Marcel Medak (HDZ). Protiv njega je pokrenut postupak za odlučivanje o sukobu interesa i to zbog dvije povrede članka Zakona koji kaže da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova, odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima.
Direktorska plaća
Protiv Medaka se tako pokreće postupak jer istovremeno obnaša dužnost zamjenika gradonačelnika Daruvara i obavlja funkciju direktora u trgovačkom društvu Sunčane toplice iz Bizovca kraj Osijeka od 1. siječnja 2018. pa nadalje, a istovremeno obnaša i funkciju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Brijuni rivijera iz Pule od 10. srpnja 2018. pa nadalje.
Prema podacima o imovinskom stanju, Medak koji funkciju zamjenika gradonačelnika Daruvara obnaša volontersku uz naknadu od dvije tisuća kuna, u rubrici drugi posao tijekom obnašanja mandata prijavio je podatak da obavlja i posao direktora Sunčanih toplica i za to prima plaću u neto iznosu od 16.218 kuna mjesečno. Uz to, po osnovi članstva u NO Brijuni rivijera ostvaruje mjesečnu naknadu u iznosu od 700 kuna. No, kako Zakon o sprječavanju sukoba interesa izričito kaže kako dužnosnici za vrijeme obnašanja dužnosti, kao niti godinu dana nakon prestanka obnašanja dužnosti, ne mogu u trgovačkim društvima obavljati funkcije člana uprave odnosno direktora, kao ni člana nadzornog odbora, posve je jasno kako Povjerenstvo u slučaju Medaka nije imalo izbora, već pokrenuti postupak.
Nema iznimaka
Tim više jer Zakon izričito kaže da je zabrana u pogledu upravljačkih i nadzornih funkcija u trgovačkim društvima propisana striktno i beziznimno, odnosno neovisno o vlasničkoj strukturi trgovačkog društva, kao što se ista zabrana primjenjuje striktno i beziznimno neovisno o tome obnašaju li dužnosnici svoju dužnost profesionalno ili volonterski, kao niti primaju li plaću ili novčanu naknadu za obavljanje funkcije člana uprave ili nadzornog odbora.
Stjepko Gambiroža