Potraga za novim liječnikom ponekad može biti dosta zamorna. Pacijenti najčešće ne znaju kamo bi prebacili svoj kartom, kod kojih liječnika ima slobodnih mjesta, ali ni samu procesuru. Kada je riječ o “slobodnim liječnicima” iz HZZO-a ističu kako je to stanje promjenjiva kategorija, no kako pacijenti u svakom trenutku mogu kod njih provjeriti koje su im opcije za prebacivanje kada je riječ o liječničkom kadru. Napominju kako osigurana osoba ima pravo izbora doktora primarne zdravstvene zaštite, odnosno obiteljskog doktora, ginekologa, pedijatra i stomatologa na razdoblje od godine dana te nakon godine dana osigurana osoba ima pravo promijeniti liječnika.

 Ispunjavanje potrebne tiskanice

-Procedura je ista za sve doktore u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osigurana osoba doktora primarne zdravstvene zaštite bira za razdoblje od najmanje godinu dana, u pravilu, prema mjestu svoga prebivališta, odnosno boravišta u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili ordinaciji ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse. Nakon proteka razdoblja od godine dana, od posljednjeg provedenog postupka izbora doktora primarne zdravstvene zaštite, osigurana osoba ima pravo promijeniti prethodno izabranog doktora – kažu iz HZZO-a. Pojašnjavaju kako osigurana osoba koja nema izabranog doktora, izbor doktora može izvršiti u ordinaciji doktora kojeg želi izabrati ispunjavanjem podataka na tiskanici – Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora koju preuzima u ordinaciji doktora kojeg želi izabrati.

-Osigurana osoba može izvršiti promjenu izabranog doktora nakon isteka roka od godine dana od dana njegovog izbora ispunjavanjem podataka na Izjavi koju preuzima u ordinaciji doktora za kojeg se opredjeljuje. Izbor, odnosno promjenu izabranog doktora osigurana osoba može ostvariti kod doktora koji u skrbi ima manji broj od maksimalnog broja opredijeljenih osiguranih osoba. Nakon provedene ovjere podatka o izboru, odnosno promjeni izabranog doktora, nadležna služba regionalnog ureda, odnosno područne službe Zavoda dostavlja jedan primjerak ovjerene tiskanice Izjave izabranom doktoru, a jedan primjerak dotadašnjem izabranom doktoru, odnosno zdravstvenoj ustanovi za izabranog doktora njezinog radnika – pojašnjavaju s HZZO-a. Pri tome napominju kako je liječnika u određenim situacijama moguće promijeniti i prije isteka od godine dana.

I liječnik može odbiti vas

Riječ je o slučajevima kada osigurana osoba promijeni mjesto prebivališta, odnosno boravišta ili ako osigurana osoba namjerava izbivati iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta duže od tri mjeseca. Također, u ovu skupinu ulazi slučaj ako izabrani doktor prestane raditi, promijeni sjedište ordinacije ili prestane biti ugovorni doktor Zavoda ili ako pak izabrani doktor ima u skrbi veći broj osiguranih osoba od maksimalno mogućeg broja. Također, jedan od slučajeva kada je liječnika primarne zdravstvene zaštite moguće promijeniti i prije isteka roka od godine dana je ako između osigurane osobe i izabranog doktora postoji poremećaj međusobnih odnosa koji onemogućuju daljnje liječenje.

-Prema Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite, izabrani doktor ima pravo odbiti izbor osigurane osobe, odnosno zatražiti da se osigurana osoba više ne vodi kao njegova opredijeljena osigurana osoba samo u slučaju ako broj opredijeljenih osiguranih osoba koje ima u skrbi prelazi maksimalan mogući broj utvrđen općim aktom Zavoda, ako između izabranog doktora i osigurane osobe postoji poremećaj međusobnih odnosa te ako je osiguranoj osobi izrečena mjera zabrane približavanja izabranom doktoru. Razlog odbijanja osigurane osobe izabrani doktor obvezno upisuje u za to predviđenu rubriku tiskanici Izjave. Izabrani doktor ne smije odbiti izbor osigurane osobe samo zato što je osigurana osoba starije životne dobi, bolesna, nepokretna, ovisnik, psihički ili duševni bolesnik – pojašnjavaju s HZZO-a.