Zaštita i očuvanje biološke raznolikosti jedna je od glavnih zadaća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, županije se može ponositi upravo očuvanom prirodom. Briga o očuvanju prirode vrlo je važna i u samoj Europskoj uniji, a u tu svrhu osnovana je europska ekološka mreža NATURA 2000 koja je sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću vrsta ugroženih i rijetkih svojti te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. O tomu koliko očuvana, ali i zaštićena priroda na području Bjelovarsko-bilogorske županije, ponajviše govori podatak da NATURA 2000 „pokriva” više od pola površine čitave županije.

17 NATURA 2000 područja

Spomenuta ekološka mreža sastoji se od dvije vrste područja. Područja očuvanja značajna za ptice (POP) predstavljaju područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za EU, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarnih područja od međunarodne važnosti. Tu su i Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVP), a značajna su za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za EU.

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se ukupno 17 NATURA 2000 područja, od toga 14 područja očuvanja značajna za divlje svojte i stanišne tipove tzv. POVS područja, te tri područja očuvanja značajna za ptice tzv. POP područja. Ukupna površina NATURE 2000 na području županije iznosi 147 687 hektara, što čini 55,68 posto od ukupne površine županije.

Bogato prirodno naslijeđe

Iako dijelom izmijenjena ljudskom djelatnošću, priroda Bjelovarsko-bilogorske županije uključuje veliku raznolikost staništa. Prostrane prirodne šume, livade i pašnjaci, rijeke i ribnjaci te ostala staništa naseljena brojnim vrstama predstavljaju još uvijek bogato prirodno naslijeđe Europe. Mnoga od ovih staništa rezultat su tradicionalnih načina korištenja prostora, koji ne ugrožavaju nego dapače obogaćuju biološku raznolikost. Tijekom posljednjih desetljeća ljudske aktivnosti i korištenje prirodnih resursa značajno su se promijenili u cijelom svijetu. Stanje biološke raznolikosti se dramatično pogoršalo u zadnjih 50 godina, više nego kroz cijelu povijest čovječanstva. Zahvaljujući zadivljujućem bogatstvu i raznolikosti divljih vrsta te posebno velikom broju biljnih vrsta, Hrvatska je jedna od triju europskih zemalja s najvećom biljnom raznolikošću. Sa 793 područja NATURA 2000, Hrvatska je veoma važna kockica u europskoj slagalici ekološke mreže.