Ovih dana završava natječaj Hrvatskih cesta za izradu projektne dokumentacije potrebne za rekonstrukciju državne ceste D43 Rakitnica – Bjelovar u duljini od gotovo 12 kilometara. Trošak izrade projektne dokumentacije u toj tvrtci procjenjuju na 1,1 milijun kuna, a rok za izradu je 20 mjeseci. Iako, dakle, sam početak radova ne treba očekivati prije 2020. godine, riječ je o prometno vrlo značajnom pravcu, pogotovo za Đurđevčane čiji se bivši gradonačelnik Željko Lacković pokazao prilično sposobnim u saborskoj klupi, a kada je u pitanju cestovna infrastruktura, saveznika ima i u bjelovarsko-bilogorskom županu Damiru Bajsu.

Pola metra šira i s blažim zavojima

Podsjetimo, riječ je o dionici državne ceste koja prolazi kroz Bjelovarsko-bilogorsku županiju iz smjera sjevera (Rakitnica) prema jugu (Bjelovar), područjem Općine Veliko Trojstvo i Grada Bjelovara. Trasa gotovo u cijelosti prolazi naseljenim područjem. Počinje u Rakitnici na granici Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, prolazi kroz naselja Ćurlovac, Kupinovac i Letičani, a završava u Bjelovaru na semaforiziranom raskrižju sa gradskom nerazvrstanom cestom kod skretanja za centar grada. Kolnik je u relativno dobrom stanju, širine 5,90 do 6,10 metara, stoji u projektnoj dokumentaciji, sa površinskim oštećenjima (mrežne pukotine) i kolotrazima.

Lijevi skretači

Postojeća geometrija ceste neprihvatljiva je za trenutni intenzitet prometa, upozoravaju projektanti. U projektnoj dokumentaciji navodi se da je osnovna zadaća projekta potpuna obnova predmetne dionice ceste, temeljita obnova kolnika i odvodnje ceste, projektiranje adekvatnih rješenja svih priključaka i svih raskrižja (izgradnjom dodatnih traka za skretanje ili rotora) te sukladno prostornim mogućnostima izgradnja pješačkih, biciklističkih ili pješačko-biciklističkih staza.
Posebnu pažnju projektanti će trebati posvetiti projektiranju raskrižja u Ćurlovcu, kao i raskrižja s državnom cestom DC 28 u Letičanima kojeg bi trebalo rekonstruirati na način da se pretvori u „kružni tok“.
Projektom treba predvidjeti širinu kolnika od minimalno 6,60 metara, stoji u projektnoj dokumentaciji, uz posebnu napomenu da je potrebno predvidjeti ispravak oštrih zavoja “tamo gdje je to potrebno”.
– Sva raskrižja potrebno je projektirati s trakama za lijevo skretanje, te sukladno mogućnostima i opremanje raskrižja s prometnim svjetlima (semaforizacija). Priključke projektirati prema važećim propisima i svesti ih na najnužnije. U zahvatu naseljenih mjesta izvesti pješačke staze širine 1,6 metara, maksimalno dva metra gdje god je moguće postići optimalnu širinu. Urediti postojeća i predvidjeti izgradnju novih autobusnih stajališta prema pravilniku za autobusna stajališta, pri čemu se ista moraju opremiti svom opremom prema važećem pravilniku, a oblik i tip nadstrešnica za sklanjanje putnika potrebno je uskladiti sa postojećim nadstrešnicama na državnoj cesti – stoji u projektnoj dokumentaciji.