Piše: Vedran Cindrić

Nakon reciklažnog dvorišta u Masarykovoj ulici, u Bjelovaru je izgrađeno i opremljeno drugo reciklažno dvorište koje je smješteno na lokaciji odlagališta otpada ‘Doline’. Otvaranjem drugog recilkažnog dvorišta ispunjena je zakonska forma u kojoj gradovi iznad 25 tisuća stanovnika moraju imati dva takva dvorišta, a cijeli projekt je koštao 6.6 milijuna kuna od čega je 4.5 milijuna sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Radovi na građenju reciklažnog dvorišta su završeni 31. prosnica, a u srijedu je uspješno obavljen tehnički pregled.

-Izgrađeno reciklažno dvorište povećat će kvalitetu života stanovništva, doprinijet će smanjenju odlaganja problematičnog otpada, manjih količina glomaznog otpada i drugih korisnih sastavnica komunalnog otpada u spremnike za miješani komunalni otpad, a sve će rezultirati smanjenjem nepropisno odbačenog otpada u okoliš – izjavio je gradonačelnik Dario Hrebak.

Inače, u reciklažno dvorište građani će moći odložiti papir, karton, plastiku, metalni otpad, limenke, stare baterije i akumulatore, ambalažno i ravno staklo, otpadne gume, metalni glomazni otpad, elektronički otpad itd. Izvedeni radovi gradnje reciklažnog otpada dvorišta ukupne su površine od 3.439 metara kvadratnih, a očekivana predviđena količina odvojenog otpada u reciklažnom dvorištu u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne iznosi 1100 tona.

Naglasimo da će reciklažno dvorište radit radnim danom od 7 – 18h, subotom od 8 – 13h. Nedjeljom i blagdanom će biti zatvoreno.