Matematika bauk, a omiljeni izborni predmeti

zupanija-drzavna maturaDržavna matura je postala uobičajena praksa i sve veći broj učenika strukovnih škola prijavljuje polaganje mature.

Gimnazija

Gimnazijalcima je matura obvezna. Oni će tri obvezna predmeta, hrvatski i strani jezik, te matematiku polagati uglavnom na A razini. Od 141 maturanta A razinu hrvatskog je prijavilo 119 učenika, a B razinu troje. Za višu razinu matematike odlučilo se njih 74, dok je 48 prijavilo polaganje tog predmeta na B razini. Gimnazijalci se ne boje matematike, a od izbornih predmeta najpopularniji su: fi zika, za koju se prijavilo 45 učenika, psihologija 43, biologija 32.

Ekonomska i birotehnička

U Ekonomskoj i birotehničkoj školi za hrvatski na A razini opredijelio se najveći broj maturanata, a u matematici za B razinu. Ravnatelj škole kaže da učenici ipak matematiku ne vole. Za maturu su se prijavili gotovo svi učenici završnih razreda, čak njih 105. Politiku i gospodarstvo je odabralo 56 maturanata, a velik broj želi polagati ispit iz biologije, povijesti, sociologije, geografi je.

Komercijalna i trgovačka

Zanimljivo je da od dva završna razreda četverogodišnje Komercijalne i trgovačke škole u kojemu je 56 maturanata, pedesetak ide na državnu maturu. Matematiku će polagati na osnovnoj, a hrvatski na nižoj i višoj razini. Veliko zanimanje učenici su pokazali za politiku i gospodarstvo kao izborni predmet, koji će im donije dodatne bodove.

Medicinska

Velik izlazak na maturu prijavili su i učenici Medicinske škole, kojiu samo petero ne želi polagati. Od 84 učenika četvrtih razreda prijavilo ih se čak 79. Najviše ih ide na A razinu iz hrvatskog jezika, a matematiku više na B razini, dok farmaceuti idu u većem broju na A razinu matematike, jer imaju veće ambicije u odabiru studija. Od izbornih predmeta najviše ih se prijavilo za polaganje biologije, 36 učenika, te za fi ziku, politiku i gospodarstvo, sociologiju i čak desetero za psihologiju. U Medicinskoj školi su organizirane pripreme za maturu iz hrvatskog i stranog jezika te matematike, a učenicima pomažu profesori te škole.

Turističko- ugostiteljska

Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola ove godine ima 59 učenika završnih razreda, a za polaganje državne mature ih se prijavilo 53. Za višu razinu se mnogo veći broj učenika odlučio kad je riječ o hrvatskom jeziku (25), a za matematiku na A razini se prijavio samo jedan učenik, dok ih 52 želi polagati na nižoj razini. Čak 29 učenika želi višu razinu engleskog, a 14 nižu. Za polaganje francuskog i talijanskog ove godine nema prijava, ali ima 10 prijava za njemački i to čak 9 na višoj razini. Učenici te škole od izbornih predmeta odlučili su se za polaganje biologije, povijesti, likovne kulture, psihologije i drugih predmeta.

Tehnička

Zanimljivo je da se svih 109 učenika završnih razreda Tehničke škole prijavilo za maturu. Matematiku će polagati 37 na A, a 72 na B razini, hrvatski 28 na A te 81 na B razini, a engleski 21 maturant na A i 82 na B razini. Njemački će polagati samo sedmero učenika, i to šest na B, a jedan na A razini. Od izbornih predmeta najviše učenika Tehničke škole opredijelilo se za fi ziku, 46, te 32 za informatiku.